PORTFOLIO

Danh mục đầu tư

Trên đây là một số danh mục đầu tư tiêu biểu của chúng tôi

Chia sẻ với chúng tôi ý tưởng của bạn

Muốn gia nhập danh mục đầu tư của quỹ AVV?

Gửi Pitch Deck

Chia sẻ với chúng tôi ý tưởng của bạn

Muốn gia nhập danh mục đầu tư của quỹ AVV?

Gửi Pitch Deck